Uchwała nr 152

Typ uchwały
Oświata
Udzielenie pomocy finansowej

Uchwała Nr XIII/152/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają uczniowie mieszkający w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2019/2020 na 2019 rok

Przebieg głosowania w trakcie sesji
  • Sesja nr 13 odbyła się w dniu 2019-09-30.
  • Głosowanie uchwały było jawne.
  • Z tej sesji dostępny jest protokół nr 13.
  • Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych spośród 21 obecnych w trakcie głosowania.
Odnośniki do źródeł
Treść uchwały
Uchwała Nr XIII/152/19

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta
Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego
szkolnictwa podstawowego, z której korzystają uczniowie mieszkający w
Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2019/2020 na 2019 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Dopiewo
uchwala, co następuje:

* 1. Gmina Dopiewo postanawia udzielić pomocy finansowej z budżetu gminy
dla Miasta Poznania, na realizację zadania o nazwie „Dofinansowanie
oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze kształcenia w
samorządowych szkołach z oddziałami sportowymi, artystycznymi i
integracyjnymi, z której korzystają mieszkańcy Gminy Dopiewo w roku
szkolnym 2019/2020 na 2019 rok.”

* 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dopiewo w 2019 roku w
wysokości 76123,00 zł.

* 3. Warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 oraz zasady
rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
Gminą Dopiewo a Miastem Poznań.

* 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

* 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Obecnie do oddziałów sportowych, artystycznych i integracyjnych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań uczęszcza 46 uczniów
będących mieszkańcami Gminy Dopiewo. Z uwagi na to, że środki pochodzące z
budżetu państwa nie pokrywają kosztów realizowanych zadań oświatowych w
całości, gmina Dopiewo zdeklarowała wolę współpracy w zakresie
współfinansowania oferty edukacyjnej Miasta Poznania w odniesieniu do
kształcenia w szkołach podstawowych w oddziałach sportowych, artystycznych
oraz integracyjnych w roku szkolnym 2019/2020, z której korzystają
mieszkańcy Gminy Dopiewo.

W ten sposób Gmina Dopiewo wpłynie na utrzymanie i poszerzenie oferty
edukacyjnej z której będą mogli korzystać mieszkańcy naszej gminy na
terenie miasta Poznania. Szczegóły współpracy zostaną określone w formie
umowy.
Data wprowadzenia
2019-10-30
Data ostatniej aktualizacji
2020-03-19
Odnośnik do źródła
Kliknij